English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1390/02/24 : تاریخ مطلب آيين نامه شوراهاي پژوهشي و طرحهاي تحقيقاتي

آيين نامه شوراهاي پژوهشي و طرحهاي تحقيقاتي

فهرست مندرجات:

 • مقدمه
 • بخش اول: شوراهاي پژوهشي (تعريف، تركيب، وظايف، مقررات)
  1. شوراي پژوهشي دانشگاه
  2. شوراي پژوهشي دانشكده
  3. شوراي پژوهشي گروه
  4. حيطه بررسي طرحهاي تحقيقاتي و عملكرد شوراهاي پژوهشي / در گروه ها،دانشكده ها، دانشگاه
 • بخش دوم: موارد اجرائي طرحها
  1. تعاريف اصلي
  2. چرخه تصويب يك طرح تحقيقاتي
  3. چرخه اجراي يك طرح تحقيقاتي
  4. ضوابط اجرائي طرح تحقيقاتي
  5. مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه
  6. امور حقوقي و انتفاع از نتايج طرح


"پژوهش عبارت است از طرح پرسش بمنظور كسب آگاهي از طريق جسـتجوئي آگاهانه وبر پايه روش علمي وهمراه كوشش ، كه در آن كاوش وانجام آزمايش باهدف كشف وتفسير آگاهي تازه انجام ميپذيرد." ( تعريف سازمان بهداشت جهاني)

ازآنجاكه پايه واساس پيشرفت هرجامعه برمحورتوسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وصنعتي آن جامعه بنانهاده شده است واز آنجا كه گسترش مرزهاي دانش وكشف حقايق وشناخت پديده هاي طبيعي برمبناي پژوهش استواراست ، بنابراين اهميت توجه به مقوله پژوهش محلي از ترديد نخواهد داشت.

نهال پژوهش در كشورهاي در حال توسعه ، مانند ايران ، هنگامي به بار خواهد نشست كه در سيري اصولي و برنامه ريزي شده، ودر راستاي اولويتهاي تحقيقاتي آن جامعه باشد. بنابراين در راستاي چنين اهدافي است كه داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مييابد. براين اساس آئين نامه اجرائي طرحهاي تحقيقاتي دردانشگاه علوم پزشكي تهران بااستفاده از قوانين وبخشنامه هاي موجود وهمچنين تجارب وتوصيه هاي اهل فن تهيه وتدوين شده است.

اين آيين نامه دركل به دو موضوع عمده ميپردازد :

1 – تشكيلات و مقررات شوراهاي پژوهشي

2 – قوانين و مقررات اجرائي طرحهاي تحقيقاتي

كليه بخشهاي اين آيين نامه پس از گذشت سه سال از اولين ويراست آن مورد تجديد نظر قرار گرفته و با تجربه اي كه در اين مدت بدست آمده و همچنين با استفاده از نظرات اساتيد و صاحبنظران دانشگاه سعي شده است تا حد امكان از پيچيدگيها و موارد مبهم آن كاسته شود.

 

به منظور تهيه وتدوين برنامه هاي پژوهشي و فراهم آوردن امكانات لازم جهت تصويب و اجراي طرحهاي تحقيقاتي شوراهاي پژوهشي دردانشگاه و دانشكده ها و گروه ها تشكيل مي شوند كه شامل موارد زيراست:

 

ماده 1 - تعريف – شوراي پژوهشي دانشگاه عاليترين مرجعي است كه كليه خط مشيها و امور زيربنائي پژوهشي دانشگاه (مطابق شرح وظايف) در آن شورا تدوين وتبين ميگردد.

ماده 2 – تركيب شورا- شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي ) مركب ازاعضاي زيرميباشد:

 • الف- معاون پژوهشي دانشگاه
 • ب – مدير امور پژوهشي دانشگاه
 • ج - معاونين پژوهشي دانشكده هاي دانشگاه
 • د - روساي مراكزتحقيقاتي وابسته به دانشگاه كه مورد تاييد شوراي گسترش دانشگاهها ميباشند.

تبصره 1: معاون پژوهشي مركز تحقيقاتي با معرفي كتبي رئيس مركز و توافق معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه بجاي رئيس مركز شركت نموده و بيانگرنقطه نظرات مركز باشد.

هـ – دو نفر از اعضاي هيئت علمي، صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده كه از ميان چهارنفر پيشنهادي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه بوسيله رياست دانشگاه به عضويت شوراي پژوهشي دانشگاه انتخاب مي گردند.

ماده3 – ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشگاه به شرح زيراست:

بند 1 : شوراي پژوهشي دانشگاه حداقل هردو هفته يكبار در محل معاونت پژوهشي دانشگاه تشكيل جلسه ميدهد.

بند 2 : رياست شوراي پژوهشي دانشگاه در كليه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون پژوهشي دانشگاه است. و در غياب ايشان مدير امور پژوهشي دانشگاه عهده دار اداره جلسات ميباشد.

تبصره 2 : در موارد خاص معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند سرپرستي جلسات را براي مدت محدودي به فرد ديگري از اعضاي شورا واگذار كند.

بند 3 :جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه با حضورنصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد وتصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

تبصره 3 : در مواردي كه لازم باشد ، باصلاحديد معاونت پژوهشي دانشگاه ، جلسات فوق العاده شوراي پژوهشي دانشگاه ، تشكيل خواهد شد.

بند 4 : در اولين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه از سوي معاون پژوهشي دانشگاه يك نفر بعنوان دبير جلسات انتخاب و به اعضاي شورا معرفي خواهد شد. اينفرد نبايد الزاما از اعضاي شورا باشد.

تبصره 4 : وظايف دبير شوراي پژوهشي دانشگاه موارد زير است:

 1. تنظيم برنامه كاري شورا با نظرمعاون پژوهشي دانشگاه ، مدير امور پژوهش و اعضاي شورا
 2. هماهنگي براي برگزاري جلسات شورا
 3. شركت در كليه جلسات و تهيه صورتجلسه ها
 4. پيگيري كليه اموريكه بصلاحديد شورا به وي واگذار مي شود

ماده 4 - وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي ) بشرح ذيل ميباشد:

الف – همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه دانشگاه

ب – ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه ازجمله :

 • بهبود شرايط ورفع موانع تحقيق در دانشگاه
 • هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق دردانشگاه
 • مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي وتعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل وخارج دانشگاه
 • بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور ، منطقه واستان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي

ج – تهيه وتدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق

د – بررسي وتدوين وپيشنهاد براي برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هرچه بيشتر جهان دانش

ه – پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي

و - تهيه وتدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط

ز – بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع ميدهد

ح – تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه

ط – ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف وترجمه كتب ونوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ ونشر آثار علمي

ي – پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي وپژوهشي برمبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه

ك – ارزيابي ميزان توانمندي علمي وسنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه

ل – تعيين وپيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور

م – برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي

ن – پيشنهاد اهداف وخط مشي پژوهشي دانشگاه

ماده 5 - تعريف : شوراي پژوهشي دانشكده مرجعي است كه به منظورپيگيري واجراي وظايفي كه متعاقبا (درماده8) به آن محول ميگردد تشكيل مي شود.

ماده 6 - تركيب اعضاي اين شورابشرح زيراست:

الف - معاون پژوهشي دانشكده

ب – يكنفراز اعضاي هيئت علمي صاحبنظر به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده وتائيد رياست دانشكده

ج - يك نماينده از شوراي پژوهشي هرگروه آموزشي پژوهشي به انتخاب اعضاي شوراي پژوهشي آن گروه و معرفي رئيس گروه مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكده

تبصره 5 : در دانشكده پزشكي بدليل كثرت گروه ها معاون پژوهشي ميتواند شوراهاي مجزاي پژوهشي براي گروه هاي علوم پايه پزشكي وعلوم باليني تشكيل دهد. بديهي است كه در موارد لازم مانند طرحهاي مشترك بين گروه ها جلسات مشترك برگزار خواهد گرديد.

د - مشاور اپيدميولوژي ويا آمارزيستي

تبصره 6 : مشاور اپيدميولوژي وآمارزيستي بنا به پيشنهاد معاون پژوهشي وتاييد رئيس آن دانشكده تعيين ميگردد.

تبصره 7 : ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بوسيله رئيس دانشكده صادر ميشود.

ماده 7 – ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زيراست:

بند1 - اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بايد درزمينه هاي تحقيقاتي فعاليت داشته ودوره هاي روش تحقيق مقدماتي و متوسط راگذرانده باشند.

بند2 – شوراي پژوهشي دانشكده حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل ميشود ودر صورت لزوم وبه صلاحديد معاون پژوهشي دانشكده جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود.

بند3 – جلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضورنصف بعلاوه يك اعضارسميت مي يابد.

بند4 – معاون پژوهشي دانشكده فردي را كه ترجيحا از اعضاي همين شورا ميباشد ، بعنوان دبيرشوراي پژوهشي دانشكده انتخاب ومعرفي خواهد كرد.

بند5 – براي تشكيل شورا حضور معاون پژوهشي دانشكده يا جانشين ايشان (از اعضاي شورا) كه قبلا مشخص و معرفي شده است به عنوان رئيس جلسه ، الزاميست.

بند6 - مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده بايد طي صورتجلسه اي به امضا شركت كنندگان حاضر در جلسه رسيده ويك نسخه از آن جهت حوزه معاون پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.

ماده 8 - وظايف شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زير است :

بند 1 – بررسي وتصويب طرحهاي پژوهشي پيشنهادي ارسالي ازشوراي پژوهشي گروههاي دانشكده وارائه آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

تبصره 8 : شوراي پژوهشي دانشكده ميتواند درصورت لزوم وبا تائيد معاون پژوهشي دانشكده، بررسي واظهار نظر طرحهاي تحقيقاتي را به كميسيونهاي تخصصي شورا ويا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد.

تبصره 9 : شوراي پژوهشي دانشكده موظف است طرحهاي مصوب شوراهاي پژوهشي گروههاي آموزشي آن دانشكده راحداكثر ظرف مدت سي روزمورد بررسي واظهار نظر قرار دهد.

بند 2 - تدوين سياستهاي پژوهشي دانشكده ،باتوجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه

بند 3 - مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و علاقه در اعضاي هئيت علمي دانشكده جهت فعال نمودن پژوهش

بند 4 - بررسي و اظهار نظر راجع به توان پژوهشي دانشكده بر اساس معيارهاي مشخص شده از سوي دانشگاه و منعكس نمودن آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

بند 5 - بررسي نظرات گروههاي آموزشي دانشكده در مورد اولويتهاي تحقيقاتي و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

بند 6 – تشويق انجام پژوهشهاي بين گروهي و فراهم نمودن امكانات لازم جهت هماهنگي اينگونه پژوهشها

بند 7 - فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرحهاي تحقيقاتي در روند اجراي طرح

بند 8 - تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهشهاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن در عرصه هاي مختلف علمي وعملي

بند 9 - تنظيم گزارش ساليانه فعاليتهاي پژوهشي دانشكده وتعيين ومعرفي پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

تبصره 10 : معاون پژوهشي دانشكده موظف است به صورت دوره اي گزارشي از عملكرد پژوهشي گروههاي مختلف آن دانشكده رابراي معاون پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.

بند 10 - ارائه خط مشي وتعيين وتصويب موضوعات تحقيقاتي با توجه به اولويتهاي دانشگاه، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطع كارشناسي ارشد ، MPH وPh.D ، دكتراي عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي

تبصره 11 : دانشكده هايي كه درمقطع كارشناسي داراي واحد درسي پايان نامه و يا پروژه ميباشد نيز شامل اين بند ميگردند.

بند 11 - برنامه ريزي جهت تدوين ،تاليف وترجمه كتاب وارائه مقالات در سمينارهاي داخلي وخارجي باهماهنگي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

بند 12 - بررسي واظهار نظر در مورد سمينارها ، كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي از گروههاي مختلف دانشكده 

ماده 9 - تعريف : شوراي پژوهشي گروه ، مرجع تصميم گيري علمي طرحهاي پژوهشي آن رشته درگروه آموزشي پژوهشي مربوطه ميباشد

ماده 10 – تركيب شوراي پژوهشي گروه بترتيب زير است:

 • الف - مدير گروه
 • ب- معاون پژوهشي گروه
 • ج- بين 3 تا 7 نفر از اعضاي هيئت علمي تمام وقت رشته مربوطه كه با انتخاب اعضاي گروه مشخص و معرفي مي گردند.
 • د - يك نفر محقق كه در زمينه متدولوژي وروش تحقيق تبحر داشته و به وسيله معاون پژوهشي دانشكده مشخص ميگردد.

تبصره 12: ابلاغ افراد انتخاب شده درشوراي پژوهشي گروه بوسيله رياست دانشكده و با نظر معاون پژوهشي دانشكده و مدير گروه صادر ميشود. وچنانچه فردي از شركت درشورا منصرف گرديد فرد جانشين طبق موازين بالا جايگزين خواهد گرديد.

تبصره 13: در موارديكه تعداد اعضاي هيئت علمي در گروه مربوطه كمتر از پنج نفر باشد، شوراي پژوهشي گروه مزبور با صلاحديد معاون پژوهشي دانشكده يا شامل كليه افراد گروه بوده ويا در شوراي پژوهشي گروه متجانس با آن ادغام ميشود.

ماده 11 – ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي گروه به شرح زيراست:

بند 1-انتخاب اعضاي شوراي پژوهشي گروه هردو سال يكبار صورت ميپذيرد.

بند2-شوراي پژوهشي گروه ميتواند از متخصصين ذيصلاح براي مشورت وشركت در جلسات شورا بدون داشتن حق راي ، دعوت بعمل آورد.

بند 3-در صورت وجود طرحهاي بين گروهي ، حضور معاونين پژوهشي گروهها در جلسات تصميم گيري گروه الزامي است.

بند 4-رياست جلسات شوراي پژوهشي گروه ، بعهده مدير گروه و در غياب وي بعهده معاون پژوهشي گروه ميباشد.

بند5- معاون پژوهشي گروه دبير شوراي پژوهشي گروه بوده و مسئول پيگيري مصوبات آن ميباشد.

بند6-شوراي پژوهشي گروه با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ ميگردد.

بند7 - شوراي پژوهشي گروه حداقل هر 15 روز يكبار تشكيل ميشود و در موارد لزوم نيز ميتواند جلسات فوق العاده برگزار نمايد.

بند8 - شوراي پژوهشي گروه موظف است طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي را حداكثر ظرف مدت سي روز بررسي و در باره آنها اظهار نظر نمايد.

بند9 - وظيفه حسن اجراي انتخابات و همچنين نظارت بر اجراي وظايف پژوهشي در گروهها بعهده معاون پژوهشي دانشكده مربوطه ميباشد.

بند10 – معاون پژوهشي گروه موظف است صورتجلسات پژوهشي گروه را كه به امضاي اعضا رسيده است براي معاون پژوهشي دانشكده ارسال و موارد مندرج در آن را پيگيري نمايد.

ماده 12 - وظايف شوراي پژوهشي گروه به شرح ذيل ميباشد :

الف - برآورد توان پژوهشي گروه وانعكاس آن به معاون پژوهشي دانشكده

ب - بررسي زمينه هاي پژوهشي والويتهاي تحقيق وپيشنهاد طرحهاي تحقيقاتي به گروه در رابطه با نيازهاي ضروري وعمده كشور

ج - ارزيابي طرحهاي پژوهشي پيشنهاد شده بوسيله اعضاي گروه از نظر علمي، تخصصي و تطابق آن با اولويتهاي تحقيقاتي و تصويب يا رد آن

د - بررسي كار شناسي طرحهاي پژوهشي كه از سوي شوراي پژوهشي دانشكده يا دانشگاه جهت اظهار نظربه آن گروه ارجاع مي گردد.

ه - بررسي پيشنهادات مربوط به برگزاري سمينارها ، كنگره ها و باز آموزيها از سوي اعضاي گروه وارائه آن به معاون پژوهشي دانشكده.

و - بررسي پيشنهادات مربوط به ترجمه وتاليف كتاب وارائه آن به معاون پژوهشي دانشكده

ز – بررسي و تصويب كليه پايان نامه ها در مقاطع مختلف (دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، Ph.D , MPH ، دكتراي عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي)

ماده 13- نحوه بررسي طرحهاي تحقيقاتي ونحوه عملكرد شوراهاي پژوهشي گروه ، دانشكده و دانشگاه

بند 1 - شوراي پژوهشي گروه (گروههاي آموزشي پژوهشي ) طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده بوسيله اعضاي هيئت علمي وغيرعلمي دانشگاه را بطور دقيق ازجنبه هاي علمي وتاحد لازم از نظر متدلوژي تحقيق بررسي و تائيد يا رد مي نمايند.

بند2 - شوراي پژوهشي دانشكده طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي را بطور دقيق ازجنبه هاي متدلوژي تحقيق و تا حد لازم از نظركليات علمي و اخلاقي بررسي و تصويب يا رد مينمايد.

بند3 - شوراي پژوهشي دانشگاه طرحهاي تحقيقاتي را بطور دقيق از ديدگاه اولويت بنديهاي كشوري و دانشگاهي ، هزينه ها ، متدولوژي تحقيق وهمچنين در صورت لزوم ازنظر پرسشهاي علمي واخلاقي كه بصورت موردي پيش خواهد آمد بررسي مينمايد.

ماده14 – در موارديكه شوراي پژوهشي دانشگاه به شوراي پژوهشي دانشكده أي تفويض اختيار كرده باشد، آن شورا درحيطه تفويض اختيار شده اقدام نموده ونتايج را كتباً به معاون پژوهشي دانشگاه اعلام مينمايد. در اين حالت شورا و معاون پژوهشي دانشگاه بر حسن اجراي موارد تفويضي نظارت داشته ودر صورت لزوم ميتوانند موضوع تفويض اختيار را مورد تجديد نظر قراردهند.

ماده 15 – طرح تحقيقاتي به مجموعه مطالعات ويا عمليات اجرائي ويا هردو گفته ميشود كه منجر به توليد علم و فنآوري ( مانند تهيه و تدوين اطلاعات ، تهيه نرم افزار، بانك اطلاعاتي، مجموعه سازي، توليد ابزاربصورت سخت افزار، ارائه خدمات بصورت سخت و نرم افزاري، راه اندازي روشي جديد در زمينه هاي مختلف علمي و از اين قبيل) و بطور كلي ارائه راه حل براي معضلات موجود ميباشد.

ماده 16 - واجدين شرايط اجراي طرح تحقيقاتي : اعضاي هيئت علمي دانشگاه ميتوانند بطور فردي ويا گروهي براي ارائه وانجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمايند.

تبصره 14 : اعضاي غير هيات علمي شاغل و يا بازنشسته دانشگاه و افراديكه در دانشگاه شاغل نميباشند درصورتي ميتوانند طرح تحقيقاتي ارائه دهند كه طرح پيشنهادي ايشان به تاييد معاون پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه و شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد.

ماده 17 – طرح دهندگان (همكار اصلي ، مجري يا مجريان طرح) : اعضاي هيئت علمي يا غير هيئت علمي وابسته به يكي از گروه هاي آموزشي پژوهشي و يا مراكز تحقيقاتي و بيمارستانها يا موسسات وابسته به دانشگاه ميباشند كه طرح تحقيقاتي با همفكري ايشان تهيه شده ومسئوليت مستقيمي در رابطه با اجراي كل طرح يا بخشي از آن دارند.

ماده 18 - مديراجرايي طرح : به فردي اطلاق ميگرددكه جزو همكاران طرح بوده و با توافق جمعي طرح دهندگان و طبق ضوابط اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه در مورد موضوع طرح (كه تحت عنوان طرح تحقيقاتي مشخص ميگردد) گروه تحقيق را هماهنگ ساخته و مسوليت اجراي طرح از نظر مالي ، حقوقي و اداري بعهده ايشان است. براي به اجرا درآوردن طرح لازم است مدير اجرايي از طرف طرح دهندگان بصورت كتبي به معاونت پژوهشي دانشكده يا دانشگاه معرفي گردد.

تبصره 15 : مدير اجرايي طرح ازبين مجموعه همكاران طرح انتخاب شده و بواسطه اين انتخاب از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه براي وي مزيت و امتياز علمي يا رتبه خاصي در نظر گرفته نخواهد شد و مديراجرايي طرح صرفا مسئول اجرايي و طرف مذاكره و عامل هماهنگ كننده محققين طرح با معاونت پژوهشي شناخته ميشود.

تبصره 16 : از نظر معاونت پژوهشي دانشگاه هر طرح تحقيقاتي نميتواند بيش از يك مديراجرا داشته باشد.

تبصره 17 : درصورتيكه مديراجرايي طرح بهر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد يكي ديگر از مجريان طرح در درجه اول بنا به اعلام طرح دهندگان و در صورت عدم توافق ايشان به تشخيص حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه عهده دار اين وظيفه خواهد گرديد.

ماده 19 - همكاران طرح : ساير اعضائي (اعضاي هيئت علمي وغير علمي) كه به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار مسئوليتهاي ثانوي بوده و بخشي از عمليات اجرائي طرح بعهده آنها ميباشد، تحت عنوان همكار طرح خوانده ميشوند.

ماده 20 - درصورتيكه يكي از همكاران ويا طرح دهندگان به هر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد، مديراجرايي كتبا مديريت امور پژوهشي دانشگاه را مطلع نموده و در صورتيكه لازم بداند فرد ديگري كه عهده دار وظيفه وي خواهد بود را معرفي مينمايد.  

 

ماده 21- طرح دهندگان بايد پيشنويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين كار (Proposal) تهيه و جهت پيگيريهاي بعدي بصورت كتبي به مدير گروه مربوطه (و رونوشت به معاون پژوهشي دانشكده) ارجاع دهند.

تبصره 18 : فرمهاي پيشنويس طرحهاي تحقيقاتي تحت نظارت كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه طراحي وتدوين گرديده و در اختيار دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي قرار ميگيرد. هر گونه تغييري در مندرجات ، كليات و شكل ظاهري اين فرمها از سوي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه بايد با نظارت و كسب اجازه از حوزه معاونت پژوهشي صورت پذيرد.

ماده 22- مدير گروه مربوطه پس از بررسيهاي اوليه (از قبيل ثبت موضوع و تاريخ ارائه طرح ، تشكيل پرونده ، بررسي تكراري نبودن موضوع و…) آنرا جهت بررسي و تصويب به شوراي پژوهشي گروه ارجاع ميدهد.

ماده 23- مدير گروه موظف است ضمن هماهنگي با معاون پژوهشي گروه در اولين فرصت ممكن نتيجه بررسي و نظر گروه را كتبا و بصورت تصويب يا رد به طرح دهنده (با رونوشت به معاون پژوهشي دانشكده) اعلام نمايد.

ماده 24- پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي گروه مبني بر تصويب طرح به مجري مدير گروه موظف است در اولين فرصت ممكن طرح را جهت بررسي درشوراي پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشكده ارجاع نمايد.

ماده - معاون پژوهشي گروه موظف است در اولين فرصت ممكن طرح ارجاعي را در دستور كار شوراي پژوهشي گروه قرار داده و نسبت به بررسي و تصميم گيري براي آن اقدام نمايد.

ماده 25- پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي دانشكده مبني بر تصويب طرح معاونت پژوهشي دانشكده موظف است در اولين فرصت ممكن نتيجه را جهت تصميم گيري نهائي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد.

تبصره 19 : در روند بررسي طرح درصورتيكه شوراي پژوهشي گروه ويا دانشكده لازم بداند ميتواند جهت توجيه سوالات خود ارتباط لازم را بصورت كتبي و يا شفاهي با شوراي پژوهشي گروه و يا طرح دهنده (گان) برقرار نمايد و يا طي جلساتي (غير از جلسات شورا) از توجيهات و نظرات ايشان اطلاع حاصل نمايد.

تبصره 20 : درصورتيكه شوراي پژوهشي دانشكده و يا گروه لازم بدانند ميتوانند از طرح دهندگان براي دفاع و توجيه مطالب مندرج در پروپوزال براي شركت در آن شورا دعوت بعمل آورند.

ماده 26- حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پس از دريافت پيشنويس طرح از سوي دانشكده يا مركز تحقيقاتي آنرا در برنامه كاري كارشناسان خود قرار داده تا جهت بررسي شوراي پژوهشي دانشگاه آماده گردد.

ماده 27- شوراي پژوهشي دانشگاه موظف است در اولين فرصت ممكن (اولين مرحله بررسي طرحها پس از تاريخ دريافت) طرح ارسالي را دردستور كار خود قرارداده و به آن رسيدگي نمايد.

تبصره 21 : براي اعلام موارد ماده هاي 22 تا 25 رونوشت مكاتبه بايد از طرف مسئول مربوطه براي طرح دهنده (گان) ارسال گردد.

ماده 28- شوراي پژوهشي دانشگاه بايد نتيجه بررسي و نظر خود را بصورت تصويب ، رد ، تصويب مشروط ، ارجاع به مراجع ذيصلاح ديگر و غيره از طريق مكاتبه مستقيم و همراه با رونوشت به معاونت پژوهشي دانشكده به اطلاع طرح دهنده (گان) برساند.

ماده 29- در صورتيكه اجراي يك طرح داراي اولويت خاص زماني بوده و يا طرح دهنده (گان) بودجه اي از دانشگاه طلب ننمايد با اعلام كتبي اين مطلب بوسيله مجري، مدير گروه، معاون پژوهشي دانشكده و با نظر معاون پژوهشي دانشگاه چنين طرحي ميتواند بصورت خارج از نوبت معمول در دستوركار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.

ماده 30- با توجه به شرح وظايف حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه كارشناسي و آماده نمودن طرحهاي دريافتي براي شوراي پژوهشي دانشگاه و كليه امور اداري مالي و اجرائي طرحهاي تحقيقاتي زير نظر معاون پژوهشي بوسيله اين واحد انجام ميپذيرد.

ماده 31- براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده كه نيازمند نظرخواهي كارشناسي و تخصصي باشند، شوراي پژوهشي دانشكده يا دانشگاه بصلاحديد و از طريق معاون پژوهشي ميتواند ، موضوع را به گروه هاي تخصصي و يا افراد صاحبنظر جهت داوري ارجاع دهد و از نظرات ايشان براي تصميم گيريهاي خود استفاده نمايد.

تبصره 22 : دبير شورا موظف است پيگيريهاي لازم جهت اخذ پاسخ از داور (يا داوران) و ارائه آن به شورا را انجام دهد.

تبصره 23 : در صورتيكه داور نظر خود را ظرف مدت يكماه بصورت شفاف و مشخص اعلام ننمايند شورا ميتواند از نظرات ساير صاحبنظران استفاده نمايد.

ماده 32- پس از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه ، پيگيري روند اداري طرح از نظر صدور ابلاغيه يا عقد قرارداد ، پيگيري روند اجرائي ، پيگيري گزارشات و غيره بعهده مديريت امور پژوهشي دانشگاه ميباشد و اين واحد موظف است رونوشت كليه مكاتبات خود با مدير اجرايي طرح و يا طرح دهندگان را به معاون پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه ارسال نمايد.

ماده 33- در صورتيكه مدير اجرايي يا طرح دهنده (گان) در روند پيگيري و اجراي طرح به هر دليلي اقدام بموقع و لازم را مستنداً از سوي مقام مربوطه دريافت ننمايد ميتواند موضوع را كتبا و با ارائه دلايل مثبت و منطقي به مرجع بالاتر اعلام نموده و مرجع بالاتر (بعدي) ميتواند راساً جهت پيگيري و بررسي اقدام لازم را آغاز نمايد.

تبصره 24 : مرجع ذيصلاح براي اين منظور در دانشكده معاون پژوهشي آن دانشكده وخارج از دانشكده معاون پژوهشي دانشگاه ميباشد.  

 

ماده 34- مسئول اجرائي طرح پس از دريافت ابلاغيه و يا عقد قرارداد موظف به شروع عمليات اجرائي طرح به نحوي كه در پيشنويس آن آمده و مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفته است ، ميباشد.

تبصره 25 : معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است نسخه اي از ابلاعيه و يا قرارداد طرح را جهت اطلاع و پيگيريهاي لازم بعدي در اختيار معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه قرارداهد.

ماده 35- درصورتيكه مدير اجراي طرح به هر دليلي ظرف مدت 3 ماه پس از تاريخ ابلاغيه و يا عقد قرارداد طرح بدون عذر موجه طرح را شروع ننمايد ، طرح مزبور توسط مديريت امور پژوهش دانشگاه و با نظر خواهي از معاون پژوهشي دانشكده مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص تعليق يا ادامه اجراي آن تصميم گيري بعمل آمد. همچنين در صورتيكه در اين مدت وجوهي از اعتبارات طرح در اختيار مديراجرايي قرار گرفته باشد ، بوسيله همين مرجع مورد تصميم گيري قرارخواهد گرفت. نتيجه تصميمات فوق بصورت كتبي از طريق مديريت امور پژوهشي دانشگاه (طرف قرارداد) به مدير اجرايي طرح و معاون پژوهشي دانشكده اعلام خواهد شد.

تبصره 26 : چنانچه در پيشنويس طرح زمان خاصي براي شروع آن مشخص گرديده و يا اجراي طرح منوط به احراز شرايط ويژه اي باشد، مديراجرايي موظف است مطابق آن شرايط و يا در زمان مشخص شده عمل نمايد.

تبصره 27 : مدارك و شواهد لازم و يا ادله مربوط به شروع و يا عدم شروع كار و ساير موارد مورد نظر در اين رابطه بايد از سوي مجري طرح در اختيار تصميم گيرندگان موضوع اين ماده قرار گيرد.

ماده 36- مدير اجرايي طرح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و يا بر اساس جدول زمانبندي طرح كه در شروع به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و زمانبندي ارائه گزارشات در آن مشخص شده ، گزارش پيشرفت علمي و اجرايي طرح را براي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال دارد.

تبصره 28 : مفهوم گزارشها از نظرحوزه معاونت پژوهشي ، داشتن ارتباط مناسب و مداوم با مدير اجرائي طرح است. مثلا اگر طرح بنا به هردليلي از نظر اجرائي براي مدتي بحالت راكد درآمد مدير اجرا بايد درگزارشهاي خود به مشكلات و نيازهاي طرح اشاره نمايد. بنابر اين داشتن ارتباط كتبي در قالب گزارشهاي دوره اي ازسوي مديراجرايي باحوزه معاونت پژوهشي در مواعيد مقرر شده در قرارداد يا متن پيشنويس طرح الزامي است.

ماده 37- معاونت پژوهشي دانشگاه به هر طريقي كه صلاح بداند بر حسن اجرا و چگونگي روند اجرايي طرح نظارت خواهد نمود.

تبصره 29 : ناظر (يا ناظرين) هر طرح با مشورت معاون پژوهشي دانشكده و يا مركز تحقيقاتي مربوطه بصورت محرمانه مشخص شده و با حكمي كه از سوي معاون پژوهشي دانشگاه دريافت مينمايد به امر نظارت مي پردازد. در رابطه با نظارت طرحهاي در حال اجرا مديريت امور پژوهشي تمهيداتي را در پيش خواهد گرفت كه با ارسال اظهار نظرهاي ناظر طرح، معاونتهاي پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات در جريان پيشرفت كار طرحها قرار گيرند.

تبصره 30 : علاوه بر امر نظارت، معاونت پژوهشي دانشگاه ميتواند در موارديكه صلاح بداند از اعضاي هيئت علمي گروه ، دانشكده ، دانشگاه و يا ساير صاحبنظراني كه به آنها دسترسي دارد به شرطي كه جزو همكاران طرح نبوده باشند ، جهت ارزشيابي گزارشهاي پيشرفت و روند اجراي طرح نظرخواهي نمايد.

ماده 38- مديريت امور پژوهشي دانشگاه موظف است پس از دريافت گزارشهاي ارزشيابي شده طرحها نسبت به اختصاص باقيمانده اعتبارات طرح در اولين فرصت ممكن و مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نمايد.

ماده 39- مدير اجرائي موظف است در پايان اجراي طرح كليه نتايج بدست آمده را بصورت گزارش نهايي مطابق با شرايطي كه در متن قرارداد آمده است ، مرتب نموده و همراه ضمايم و اسناد مثبته جهت تسويه حساب پاياني طرح در اختيار حوزه مديريت امور پژوهشي قراردهد.

تبصره 31 : براي استفاده مناسب از نتايج تحقيق و تهيه مستندات علمي لازم است گزارش نهائي طرح درقالب زير تهيه گردد. بديهي است موارد زير با توجه به ماهيت طرح و نوع مطالعه تهيه ميشود:

1- معرفي تحقيق (شامل : زمان شروع و خاتمه تحقيق ، رقم بودجه مصرف شده ، منابع تامين بودجه ، بيان مسئله ، اهداف ، فرضيات وسوالات تحقيق ، تعريف واژه ها ، پيش فرضها ، محدوديتهاي تحقيق و ملاحظات اخلاقي)

2- دانسته هاي قبلي راجع به مسئله (شامل : چهار چوب تحقيق و مروري بر متون)

3- مواد و روش كار (شامل : نوع تحقيق ، جامعه مورد تحقيق ، مشخصات نمونه پژوهش ، معيارهاي ورود و خروج از مطالعه ، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، محيط تحقيق ، روش نمونه گيري ، روش گردآوري داده ها ، روش پايايي و روائي ابزار گردآوري داده ها ، چگونگي تجزيه و تحليل داده ها و روشهاي آماري بكار رفته)

4- يافته هاي تحقيق (شامل : جداول ، نمودارها ، عكسها ، مشخصات دقيق موارد توليد شده و كليه اطلاعات مربوطه در اين زمينه)

5- نتايج بدست آمده (شامل : خلاصه يافته ها ، بحث وبررسي در مورد يافته ها ، تجزيه و تحليل درمورد يافته ها ، نتيجه گيري نهايي)

6- پيشنهادها (شامل : پيشنهاد براساس يافته ها ، پيشنهاد براي تحقيقات بعدي ، پيشنهاد براي سازمانها و مراجع ذينفع و ذيربط)

7- فهرستها (شامل : منابع فارسي ، منابع لاتين)

8- پيوستها (شامل : پايان نامه هاي اجرا شده بر مبناي طرح ، مقالات تهيه و يا چاپ شده از تحقيق بهمراه نشاني دسترسي به آنها ، پرسشنامه هاي تحقيق ، جداول و نمودار ها ، عكسها ، برگه هاي ثبت اطلاعات و نتايج مصاحبه يا مشاهده و از اين قبيل)

9- چكيده طرح به فارسي و انگليسي (الزامي است)  

 

ماده 40- هر محقق بعنوان مدير اجرايي طرح در حالتي كه وي عضو هيئت علمي آموزشي است نميتواند در يك زمان مسئوليت اجراي بيش از سه طرح تحقيقاتي را بعهده داشته باشد كه در مورد طرح سوم مديريت امور پژوهش با توجه به سابقه مدير اجرايي (در ارائه گزارشات بموقع ، اجراي تحقيق مطابق مصوبات ، ارائه گزارشهاي نهايي كامل و جامع ، انتشار مطلوب نتايج طرحهاي قبلي و هماهنگي با مديريت پژوهش در مسائل اجرايي و نظارت طرح) تصميم خواهد گرفت.

در حالتي كه مدير اجرايي طرح عضو هيئت علمي پژوهشي است ميتواند بصورت همزمان تا چهار طرح تحقيقاتي را بعنوان مدير اجرايي سرپرستي و هدايت نمايد.

درهر حال هر محققق در يك زمان نميتواند در بيش از پنج طرح تحقيقاتي بعنوان همكار اصلي شركت داشته باشد.

ماده 41- براي فعاليت هر محقق بعنوان همكار طرح محدوديتي وجود ندارد.

ماده 42- كليه تغييراتي كه در عوامل اجرائي طرح (مديراجرايي ، همكاران اصلي ، همكاران و غيره) در حين اجراي آن رخ ميدهد بايد به وسيله مدير اجرايي طرح و بصورت كتبي و با ذكر ادله ، به حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه براي ثبت در پرونده اطلاع داده شود.

ماده 43- چنانچه ادامه يك طرح تحقيقاتي در حين اجراي آن مقدور نباشد و طرح لاجرم تعطيل گردد ، مدير اجرايي بايد اين مطلب را به صورت كتبي به حوزه مديريت امور پژوهش دانشگاه اعلام نمايد.

ماده 44- در مورد طرحهاي موضوع ماده 44 و به منظور تعيين علت تعطيلي طرح ، موضوع بوسيله مدير امور پژوهشي دانشگاه و از طريق ناظر طرح و معاون پژوهشي دانشكده پيگيري شده و نتيجه بهمراه نظر مديريت مذكور براي تصميم گيري به معاونت پژوهشي دانشگاه گزارش ميگردد. درچنين حالتي معاونت پژوهشي دانشگاه مانند ماده 35 عمل خواهد نمود.

ماده 45- در صورتيكه مديراجراي طرح به عللي نتواند عمليات اجراي طرح را در موعد مقرر به پايان برساند و از سوي ديگرخواستار ادامه اجراي آن باشد ، بايد درخواست افزايش مدت زمان اجراي طرح را بهمراه دلايل عقب افتادگي از زمانبندي اوليه تنظيم نموده و به مديريت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد تا در اين خصوص مطابق شرايط ماده 35 تصميم گيري لازم بعمل آيد.

ماده46 - چنانچه مديراجرايي تغيير برخي از اقلام بودجه ، بصورت جابجائي آنها درمجموعه بودجه مصوب و يا افزايش يك يا چند قلم از اقلام بودجه را بصورتي كه رقم كلي آن افزايش يابد ، را درخواست نمايد ، بايد پيشنهاد خود را باذكر دليل براي بررسي به حوزه مديريت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد. در اين مورد مشابه ماده 35 تصميم گيري بعمل آمده و به ترتيب زير عمل ميشود:

1- اگر افزايش يا جابجايي بودجه درخواست شده بيش از 20 درصد بودجه كل مصوب باشد موضوع بايد به اطلاع شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و كسب تكليف شود.

2- اگر افزايش يا جابجايي بودجه درخواست شده كمتر از 20 درصد بودجه كل مصوب باشد تصميم مدير گروه بر مبناي پيشنهاد شوراي پژوهشي گروه ، معاون پژوهشي دانشكده و مدير امور پژوهشي دانشگاه كفايت مينمايد.

 

ماده 47- اعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بين مدير اجرايي طرح و پس از تاييد كارشناسان يا ناظرين حوزه مديريت پژوهش از طريق واحد حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه دراختيار مدير اجرايي قرار ميگيرد.

ماده 48- هزينه هاي كارمندي (پرسنلي) طرح بايد مطابق با حق التحقيق در نظر گرفته شده براي اعضاي هيئت علمي و غير علمي و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه به آن كه دردانشگاه مورد اجرا ميباشد تنظيم ، محاسبه و پرداخت گردد. 

 

ماده 49- مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه كه داراي مصوبه شورايعالي گسترش دانشگاههاي كشور ميباشند از نظر ارائه و انجام طرحهاي تحقيقاتي مشابه يك دانشكده عمل نموده و طرحهاي خود را با شرايط ماده 51 براي تصويب به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه ميدهند.

ماده 50- طرحهاي ارسالي از مراكز تحقيقاتي مصوب براي مطرح شدن در شوراي پژوهشي دانشگاه بايد شرايط زير را دارا باشند:

1- style="text-kashida: 0%; direction: ltr; unicode-bidi: embed" به تاييد شوراي پژوهشي مركز مربوطه رسيده باشند.

2- در چهارچوب فعاليتهاي مركز تدوين شده و با برنامه هاي استراتژيك مركز هماهنگي كامل داشته باشند.

3- با تاييد و مكاتبه رسمي رئيس يا معاون پژوهشي مركز ارسال شده باشند.

4- مورد كارشناسي حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه قرار گرفته باشند.

تبصره 32 : مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه تازمانيكه كليه شرايط مندرج در اساسنامه مصوب شورايعالي گسترش دانشگاههاي خود را كسب ننموده اند بايد طرحهاي تحقيقاتي خود را از طريق شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه به انجام رسانند.  

 

ماده 51- كليه منافع مادي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي و همچنين دستاوردها و نتايج حاصل از آن متعلق به دانشگاه و طرح دهندگان بوده و دانشگاه ميتواند بصلاحديد خود و از طريق عقد قرارداد بخشهاي مشخصي از اين منافع را به طرح دهنده (گان) واگذار نمايد. مرجع تشخيص براي اين امر متن قرارداد اجراي آن طرح ميباشد.

ماده 52- طرح دهندگان و ساير همكاران اجرايي طرح موظفند در هر موردي كه نتايج يا گزارشهاي طرح خود را بصورت انتشار مقاله ، كتاب و يا گزارش و از اين قبيل براي مراجع مربوطه و يا مجلات مختلف داخلي يا خارجي ارائه مينمايند ، جمله أي مبني بر اينكه «اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي تهرا ن انجام پذيرفته است» را همراه با شماره و ساير مشخصات طرح قيد نمايند. در غير اين صورت حق هرگونه پيگيريهاي بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود.

ماده 53- دركليه مواردي كه حاصل نتايج طرح تحقيقاتي بصورت خبر ، گزارش و از اين قبيل از سوي دانشگاه انتشار مي يابد ، فقط اسامي طرح دهندگان بترتيبي كه در پرونده طرح آمده است قيد ميگردد.

تبصره 33 : در صورتيكه طرح دهندگان ترتيب خاصي براي ذكر نام خود (بجز آنچه در پرونده ذكر شده است) تعيين نمايند ، ضروري است كه موضوع بصورت كتبي وبا امضاي تمامي طرح دهندگان به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اعلام گردد.

ماده 54- كليه امتيازات معنوي و علمي يك طرح بين طرح دهندگان و همكاراني كه با آنها همكاري داشته اند به نسبت همكاري و مشاركت در انجام كار تقسيم ميشود. مرجع تشخيص در اين رابطه قرارها و مكتوبات بين كليه همكاران طرح ميباشد.

ماده 55- امتيازات مربوط به ارتقاي گروه و رتبه علمي اعضاي هيئت علمي كه مجري طرحهاي تحقيقاتي ميباشند مطابق آئين نامه هاي اداري و آموزشي دانشگاه معين و از طريق مراجع ذيصلاح اعمال ميگردد.

ماده 56- مواردي كه در اين آيين نامه مد نظر قرار نگرفته ويا بحسب موقعيت از موارد استثنائي محسوب ميگردد با نظر مستقيم معاون پژوهشي دانشگاه و شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم گيري خواهد شد.

ماده 57- اين آيين نامه در 57 ماده و35 بند و33 تبصره مجدداً مورد اصلاح قرار گرفته و در تاريخ 7/3/81 به تصويب نهائي شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده است و از اين تاريخ لازم الاجرا ميباشد.

   

معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 04:18- 1402/9/9
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد